Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật bảo hiểm

Công văn số: 3881/BHXH-ST

Công văn số: 3881/BHXH-ST

Cập nhật: 6/3/2017

Công văn số: 3881/BHXH-ST về việc cập nhật. tra cứu thông tin thẻ BHYT

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Cập nhật: 2/3/2017

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vựa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 16/11/2016

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội...

Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Cập nhật: 16/11/2016

Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động...

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Cập nhật: 16/11/2016

Thông tư quy định về danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vào nhân thân...

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Cập nhật: 15/11/2016

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010...

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ....

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm...

Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi...

Luật bảo hiểm tiền gửi 2012

Luật bảo hiểm tiền gửi 2012

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi...

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh....

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế về đối tượng tham gia, phương thức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế; tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Thông tư 40/2015/TT-BYT đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến

Thông tư 40/2015/TT-BYT đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư này quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã đã nghỉ việc; trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995...

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2016

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2016

Cập nhật: 9/11/2016

Thông tư này quy định chi Tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế như mức hưởng bảo hiểm y tế, các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh...

Bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế

Bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế

Cập nhật: 7/11/2016

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội bẳt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội bẳt buộc

Cập nhật: 7/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động; chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động đã đóng bảo hiểm tự nguyện....

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Cập nhật: 7/11/2016

Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí...

12

Liên kết website

zalo Phone