Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Cập nhật: 20/3/2019

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó giao Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo “xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”.

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Cập nhật: 16/3/2017

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh...

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Cập nhật: 14/3/2017

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC

Cập nhật: 8/3/2017

Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Cập nhật: 18/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế...

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 17/11/2016

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cập nhật: 17/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt...

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Luật thuế tài nguyên

Luật thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên...

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ ....

Nghị định 50/2010 hướng dẫn thi hành Thuế tài nguyên

Nghị định 50/2010 hướng dẫn thi hành Thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên...

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế...

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế...

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường hàng hóa nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Luật quản lý thuế

Luật quản lý thuế

Cập nhật: 10/11/2016

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật quản lý thuế 2016

Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng

Cập nhật: 10/11/2016

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật Thuế giá trị gia tăng.

12

Liên kết website

zalo Phone